REGULAMIN
Konkursu Medyczne Filipiki i Rembrandty 2023

DEFINICJE

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin.
 2. Konkurs – konkurs, którego przedmiotem jest wybór nagrodzonych Abstraktów, według zasad opisanych w Regulaminie.
 3. Kongres  – 21 Kongres Medycyny Rodzinnej, odbywający się w dniach  1-4.06.2023 r., w Centrum Konferencyjnym 13 w Krakowie.
 4. Organizator Konkursu - Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1, NIP 525-20-63-698, REGON 01003798100000, wpisane do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej i rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000088917.
 5. Komisja konkursowa – komisja dokonująca wyboru nagrodzonych Abstraktów w składzie  ustalonym przez Organizatora Konkursu, wybrana spośród członków Organizatora Konkursu.
 6. Abstrakt - prezentacja ustna lub plakatowa, spełniająca wymogi opisane w Regulaminie i zgłoszona do udziału w Konkursie na zasadach opisanych w Regulaminie.
 7. Autor – uczestnik Kongresu, będący autorem Abstraktu.
 8. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 9. Aplikacja –aplikacja do pobrania ze strony internetowej Kongresu obsługująca uczestników Kongresu, do której dostęp mają tylko i wyłącznie uczestnicy Kongresu. W aplikacji są dostępne informacje o Kongresie, wydarzeniach towarzyszących oraz program Kongresu.

ABSTRAKTY

 1. Abstrakty powinny dotyczyć takiej tematyki, jak: badania naukowe, programy poprawy jakości, a także doniesienia na temat realizowanych projektów i podejmowanych przedsięwzięć o charakterze naukowym, edukacyjnym i organizacyjnym.
 2. Autorzy mogą zgłaszać do udziału w Konkursie dwa rodzaje prac:
  1. ustne
  2. plakatowe.
 3. Objętość każdego z pól formularza nie może wynosić więcej, niż 500 znaków.
  1.  

ZGŁOSZENIE ABSTRAKTU

 1. Autorzy zobowiązani są do dnia 21.04.2023 roku dokonać zgłoszenia Abstraktu poprzez przesłanie go za pomocą formularza online oraz najpóźniej do dnia 18.05.2022 roku, a także zgłosić i opłacić swoje uczestnictwo w Kongresie.
 2. Pola wymagane do wypełnienia: dane osobowe Autora (imię i nazwisko, NPWZ – numer prawa wykonywania zawodu, stopień naukowy, dane do kontaktu: telefon, e-mail, adres pocztowy), imiona i nazwiska wszystkich współautorów oraz osoby prezentującej (w przypadku prezentacji ustnej), instytucja/instytucje (afiliacja), tytuł prezentacji, wprowadzenie, materiał i metoda, wyniki, wnioski.
 3. Po upływie terminu zgłaszania Abstraktów Komitet Naukowy dokona wyboru prac, które zostaną zakwalifikowane do zaprezentowania podczas Kongresu, o czym zgłaszający Autorzy  zostaną powiadomieni drogą elektroniczną (e-mailem) do dnia 08.05.2023 roku. Ocena Abstraktów przez recenzentów odbywać się będzie bez ujawnienia danych osobowych Autorów (ujawniany będzie tylko numer ewidencyjny Abstraktu) i dokonywana będzie pod kątem spełniania kryteriów podanych na stronie internetowej www.rodzinni.edu.pl.
 4. Wraz z potwierdzeniem Autorom zostaną przesłane wszystkie szczegóły dotyczące prezentacji.
 5. Informacje o zakwalifikowanych Abstraktach, tj. numer ewidencyjny Abstraktu, imię i nazwisko Autora i współautorów, reprezentowana przez nich instytucja (afiliacja), tytuł pracy oraz termin jej prezentacji, zostaną podane do publicznej wiadomości po 12.05.2023 roku na stronie internetowej Kongresu (www.rodzinni.edu.pl), w drukowanym programie Kongresu, a także udostępnione w Aplikacji obsługującej uczestników Kongresu. Dane odrzuconych Abstraktów nie podlegają publikacji.

ZASADY KONKURSU

 1. Prezentacje ustne odbędą się stacjonarnie (dodatkowo transmitowane online na www.rodzinni.edu.pl, dostępne dla zalogowanych użytkowników ) w dniu 3 czerwca 2023 roku, w trakcie sesji naukowych. Prezentujący proszeni są o przygotowanie i zaprezentowanie 10 min. prezentacji w programie PowerPoint. Do dyspozycji prelegenta będzie rzutnik multimedialny wraz z komputerem.
 2. Prezentacja prac plakatowych odbywać się będzie stacjonarnie dodatkowo transmitowane online na www.rodzinni.edu.pl, dostępne dla zalogowanych użytkowników ) dniu 3 czerwca 2023 roku  w trakcie trwania sesji naukowych. Treści przedstawione na plakacie zostaną omówione przez Autorów (prezentacja dotycząca plakatu trwająca 5 min.), a ewentualna dyskusja będzie prowadzona przez osoby prowadzące sesję plakatową.
 3. Z zaprezentowanych podczas Kongresu wystąpień zostanie wybrany przez Komitet Naukowy najlepszy Abstrakt, który zostanie uhonorowany tytułem:
  1. w przypadku Abstraktów ustnych – „Medycznej FILIPIKI 2023”,
  2. w przypadku Abstraktów plakatowych – „Medycznego REMBRANDTA 2023”.
 4. Podczas sesji prowadzący sesje (moderatorzy) wypełniają ankietę oceniającą dany Abstrakt. Ocenie podlega:
  1. znaczenie prezentacji dla codziennej pracy w medycynie rodzinnej,
  2. wpływ pracy na zmianę postępowania w medycynie rodzinnej,
  3. zastosowanie prezentowanej treści w praktyce,
  4. zawartość elementów poprawy jakości,
  5. sposób wygłoszenia prezentacji (zrozumiałość, akcentacja, dykcja itd.),
  6. sposób radzenia sobie prelegenta z podniesionymi podczas ewentualnej dyskusji problemami,
  7. w przypadku prac plakatowych dodatkowo oceniany jest sposób wykonania plakatu.
 5. Ocena poszczególnych kryteriów odbywa się w skali od 1 do 6, gdzie 1 - niedostatecznie, 2 - minimalnie, 3 - dostatecznie(50/50), 4 -  dobrze, 5 - bardzo dobrze, 6 - wspaniale. Wygrywają prace, które otrzymają najwyższą liczbę punktów.
 6. Wyniki konkursu ogłaszane są podczas  II Sesji Plenarnej, która odbywać się będzie w dniu 3 czerwca 2023 roku.
 7. Autorzy najlepszej prezentacji ustnej i plakatowej otrzymują dyplomy oraz symboliczne nagrody rzeczowe w postaci publikacji o tematyce medycznej lub drobny sprzęt medyczny. W przypadku więcej niż jednego autora danego Abstraktu zostanie przyznana jedna nagroda.
 8. Nagrody zostaną wręczone podczas II Sesji Plenarnej, która odbywać się będzie w dniu 3 czerwca 2023 roku. W przypadku nieobecności prelegentów,  nagroda zostanie wysłana pocztą do 60 dni, licząc od dnia 5 czerwca 2023 roku.

LICENCJA

 1. Wszystkie Abstrakty zakwalifikowane do prezentacji podczas Kongresu zostaną wydrukowane w publikacji kongresowej: suplemencie czasopisma „Gabinet Prywatny”.
 2. Z chwilą dokonania przez Autora Abstraktu jego zgłoszenia, udziela on licencji i upoważnia do korzystania z Abstraktu, bez ograniczeń terytorialnych,  w celu jego publikacji w czasopiśmie „Gabinet Prywatny” (wersja papierowa lub/i elektroniczna), z  możliwością udostępniania w Internecie (w szczególności w bazach danych dostępnych online lub offline dla nieograniczonej grupy odbiorców) następującym podmiotom (dalej łącznie jako: Licencjobiorcy):
  1. Organizatorowi Konkursu,
  2. ZiZ Centrum Edukacji Spółce z o.o. z siedzibą w Krakowie (Organizatorowi Kongresu), 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144-18-83, REGON 121417864, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł,  oraz
  3. Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 66, 01-360 Warszawa, biuro i redakcja czasopism: ul. Warszawska 31 05-092 Łomianki wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099179 
 3. Korzystanie z Abstraktu może nastąpić na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy,
   w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  2. obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których Abstrakt utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  3. rozpowszechnianie w sposób inny niż określony w pkt b) powyżej  - publiczne udostępnienie, wyświetlenie, odtworzenie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w sieci Internet.
 4. Licencjobiorcy są uprawnieni, ale nie zobowiązani do publikacji Abstraktu, w terminie przez siebie wybranym.
 5. Udzielenie licencji następuje nieodpłatnie.
 6. Licencja zostaje udzielona na okres 5 lat od chwili dokonania zgłoszenia Abstraktu, a po upływie ww. okresu obowiązuje na czas nieoznaczony.
 7. Autor zgłaszający Abstrakt na Konkurs jednocześnie oświadcza, że jest do tego uprawniony, tj. w szczególności, że jest jego autorem lub współautorem, a także podaje imiona i nazwiska wszystkich pozostałych współautorów. Zgłoszenie Abstraktu jest jednoznaczne ze złożeniem zapewnienia, że wszyscy pozostali współautorzy wyrazili zgodę na zgłoszenie, a także, że znają i akceptują Regulamin.
 8. W przypadku, gdyby jednak zgłoszenie Abstraktu do udziału w Konkursie naruszało prawa osoby trzeciej, w szczególności współautora, osoba, która dokonała takiego zgłoszenia:
  1. zwolni Licencjobiorców z odpowiedzialności, a także
  2. naprawi poniesioną przez Licencjobiorców szkodę.  

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Autorów i osób prezentujących są:
  1. ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych
  2. Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą
   w Warszawie
   , 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1, NIP 525-20-63-698, REGON 01003798100000, wpisane do rejestru stowarzyszeń innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej
   i rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000088917
  3. Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Człuchowskiej 66, 01-360 Warszawa, biuro i redakcja czasopism: ul. Warszawska 31 05-092 Łomianki wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099179, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5260204920.
 2. Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
 3. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail:
  1. ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie  - biuro@zizce.edu.pl
  2. Medyk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, biuro i redakcja czasopism: ul. Warszawska 31 05-092 Łomianki Tel. 22 666 43 32, 502 239 916, adres email: poczta @medyk.com.pl
  3. Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, klrwp@klrwp.pl
 4. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału Abstraktu w Konkursie. Zakres przetwarzanych danych osobowych wskazano w cz. III pkt 2 Regulaminu.
 5. Imię i nazwisko oraz miejsce pracy (afiliacja) Autorów, będą przetwarzane w celu:
  1. udziału Abstraktu w Konkursie oraz jego publikacji, w szczególności
   w czasopiśmie „Gabinet Prywatny” w celu wykonania umowy licencyjnej opisanej w cz. V Regulaminu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 6. Imię nazwisko oraz miejsce pracy (afiliacja) Autorów  będą udostępnione:
  1. podwykonawcom ZiZ Centrum Edukacji spółki z o.o. oraz Wydawnictwa MEDYK Sp. z o.o. na potrzeby związane z publikacją Abstraktu, a także odbiorcom zapoznającym się z publicznie dostępnym programem Kongresu oraz informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Kongresu,
  2. podwykonawcom Stowarzyszenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce będącym w Komitecie Programowym na potrzeby oceny prac konkursowych
   i przyznania nagrody, a także jej rozliczenia.
 7. Dane osobowe wskazane w cz. III pkt 2 Regulaminu będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy licencyjnej, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi.
 8. Autorom i osobom prezentującym przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu  zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 11. Z zastrzeżeniem zdania następnego, dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. W zakresie jednak korzystania z Formularza Google na potrzeby rejestracji Abstraktu, dane osobowe podane w ww. formularzu mogą  zostać przekazane do państw trzecich, tj. państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a w szczególności do Stanów Zjednoczonych będących siedzibą Google LLC. W związku z powyższym zapewnienie ochrony ww. danych zgodnej z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej  może być utrudnione lub niemożliwe.