I. Definicje

Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie, pisane z dużej litery, mają znaczenie nadane poniżej:

 1. Regulamin – niniejszy regulamin, stanowiący treść Umowy o uczestnictwo w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej. Regulamin nie ma zastosowania do umowy zakwaterowania, którą Uczestnik samodzielnie zawiera z odrębnym podmiotem. 
 2. Umowa – umowa o uczestnictwo Uczestnika w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej, zawarta pomiędzy Organizatorem Kongresu a Uczestnikiem zgodnie z postanowieniami Regulaminu. 
 3. Kongres – 20. Jubileuszowy Kongres Medycyny Rodzinnej, odbywający się w dniach 2-5 czerwca 2022, w Hotelu Copernicus w Toruniu (stacjonarnie) oraz online, na zasadach opisanych w Regulaminie poniżej i z zastrzeżeniem postanowień pkt IX. 
 4. Impreza Towarzysząca – dodatkowa impreza integracyjna, nie stanowiąca programu merytorycznego Kongresu, w szczególności nie objęta opłatą kongresową, nie finansowana ze środków firm farmaceutycznych zrzeszonych w Infarmie, wymagająca odrębnego zgłoszenia. Impreza odbędzie się w dniu 3.06.2022 roku.
 5. Organizator - ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3, NIP 675-144- 18-83, REGON 121417864, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000372884, o kapitale zakładowym w wysokości: 58 000,00 zł, strona umowy o uczestnictwo w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej.
 6. KLR - Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z siedzibą w Warszawie, 00-209 Warszawa, ul. Muranowska 1, NIP 525-20- 63- 698, REGON 01003798100000, wpisana do rejestru stowarzyszeń, pod numerem KRS 0000088917.
 7. Uczestnik – uczestnik Kongresu lub Imprezy Towarzyszącej.
 8. Biuro Kongresu – biuro uruchomione podczas trwania Kongresu w miejscu jego odbywania się.
 9. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 10. Konsument:
  1. osoba fizyczna, dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
  2. osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

II. Program Kongresu

 1. Przewidywane założenia programowe Kongresu oraz Imprezy Towarzyszącej dostępne są pod adresem www.rodzinni.edu.pl. Szczegółowy program Kongresu zostanie udostępniony do dnia 30 kwietnia2022 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania, z ważnych przyczyn, zmiany programu Kongresu lub Imprezy Towarzyszącej ustalonych po dniu 30 kwietnia 2022 roku, a także zmiany lokalizacji Imprezy Towarzyszącej (jednak w obrębie Torunia), o czym uczestnicy zostaną poinformowani poprzez e-mail.
 3. Przez ważne przyczyny, o których mowa powyżej, należy rozumieć okoliczności niezależne od Organizatora.
 4. Zmieniając program z przyczyn wskazanych powyżej Organizator dołoży starań, aby nowy program był na nie niższym merytorycznie poziomie, co przed dokonaniem zmiany, a także aby zmienione elementy programu były o tematyce możliwie najbliższej jego pierwotnej wersji.

III.    Zawarcie Umowy - rejestracja uczestnictwa w Kongresie i Imprezie Towarzyszącej

 1. Stroną Umowy o uczestnictwo w Kongresie i Imprezie Towarzyszącej jest Uczestnik. 
 2. Zawarcie Umowy (rejestracja) następuje przez wypełnienie formularza online poprzez system rejestracji online, dostępny na stronie internetowej www.rodzinni.edu.pl
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, termin dokonania rejestracji dla uczestników biorących  udział w Kongresie stacjonarnie upływa w dniu 20 maja 2022 roku. Uczestnicy online mogą dokonywać rejestracji również podczas trwania Kongresu. W przypadku jednak Konsumentów wymagane jest wówczas złożenie oświadczenia o zgodzie na dostęp do treści Kongresu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy, co skutkuje utratą prawa do odstąpienia.  Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
 4. Do wzięcia udziału w Kongresie stacjonarnie, tj. w Hotelu Copernicus w Toruniu, uprawnionych jest wyłącznie pierwszych 360 Uczestników, o czym decyduje kolejność wpływu opłat kongresowych na rachunek bankowy Organizatora. W przypadku wyczerpania miejsc stacjonarnych udziału w Kongresie lub Imprezie Towarzyszącej przed dniem wskazanym w ust. 3 powyżej, Organizator ma prawo wstrzymania dalszej rejestracji i wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.
 5. Po upływie terminu, wskazanego w ust. 3 powyżej, w zależności od dostępności miejsc, będzie można zgłosić swoje uczestnictwo jedynie w Biurze Kongresu, podczas rejestracji w miejscu obrad, chyba, że Organizator Kongresu każdorazowo indywidualnie wyrazi zgodę na dokonanie zgłoszenia w inny sposób. Wyrażenie zgody na dokonanie zgłoszenia w inny sposób może nastąpić, w szczególności, poprzez potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia. 
 6. Udział w Kongresie lub w dodatkowo płatnej Imprezie Towarzyszącej możliwy jest po dokonaniu opłaty określonej w pkt. IV Regulaminu.
 7. Zgłoszenie udziału w Kongresie dokonane w sposób niezgodny z Regulaminem może nie zostać przyjęte. 
 8. Do wstępu na Kongres stacjonarny upoważnione będą jedynie osoby posiadające identyfikatory kongresowe, otrzymane od Organizatora Kongresu, po dokonaniu rejestracji oraz uiszczeniu opłaty kongresowej. Dostęp do treści Kongresu w wersji online możliwy będzie po zalogowaniu do indywidualnego konta, które zostanie utworzone poprzez rejestrację na stronie www.rodzinni.edu.pl i po dokonaniu opłaty, zgodnie z tabelą opłat dostępną na stronie www.rodzinni.edu.pl
 9. Do wejścia na Imprezę Towarzyszącą upoważnione będą jedynie osoby zarejestrowane i posiadające bilet wstępu.
 10. Do wejścia, na wliczone w cenę Kongresu, warsztaty upoważnione będą jedynie osoby, które wykupiły udział stacjonarny, po dokonaniu przez Uczestnika rejestracji oraz opłaty fee i zakwalifikowane (na zasadach wskazanych w pkt. 11 poniżej) do udziału w warsztatach.
 11. Ze względów dydaktycznych liczba miejsc w poszczególnych warsztatach jest ograniczona, a zgłaszanie uczestnictwa odbywa się na następujących zasadach: 
  1. Uczestnikiem warsztatów może być wyłącznie Uczestnik Kongresu;
  2. Uczestnik, w ramach opłaty kongresowej, może wziąć udział maksymalnie w trzech warsztatach, wyłącznie po wcześniejszym zaznaczeniu odpowiedniej opcji formularzu zgłoszenia, w miarę dostępności wolnych miejsc, a także po dopełnieniu wszelkich formalności związanych z udziałem w Kongresie;
  3. o zakwalifikowaniu do uczestnictwa w warsztatach decyduje kolejność zaksięgowania na rachunku bankowym Organizatora Kongresu odpowiedniej opłaty kongresowej;
  4. potwierdzenie przez Organizatora Kongresu udziału w wybranym warsztacie, wraz z terminem jego odbywania, zostanie wysłane do Uczestnika wraz z potwierdzeniem uczestnictwa w Kongresie.
 12. Rejestracja Uczestników stacjonarnych (odbiór materiałów kongresowych) podczas kongresu możliwa jest w godzinach działania Biura Kongresu.
 13. Biuro Kongresu będzie czynne dla Uczestników stacjonarnych:
  1. czwartek, 2 czerwca 2022, w godz. 10.00-16.00
  2. piątek, 3 czerwca 2022 roku, w godz. 08.00-16.00
  3. sobota, 4 czerwca 2022, w godz. 08.00-15.00

IV.    Opłaty – wysokość i zakres

 1. Wysokość opłaty za uczestnictwo w Kongresie oraz za uczestnictwo w Imprezie Towarzyszącej dostępne są na stronie www.rodzinni.edu.pl
 2. W przypadku, gdy Uczestnik Kongresu uprawniony jest do wniesienia opłaty kongresowej w obniżonej wysokości, przewidzianej dla członka KLR, konieczne jest przesłanie na adres kontakt@rodzinni.edu.pl w terminie 3 dni od dokonania zgłoszenia stosownego zaświadczenia w tym zakresie wydanego przez  biuro KLR. 
 3. W przypadku nieprzedstawienia ww. zaświadczenia Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty w pełnej wysokości.
 4. Zakres opłaty:
  1. w przypadku udziału stacjonarnego w Kongresie opłata OBEJMUJE:
   •    udział w sesjach naukowych, 
   •    udział w max. 3 warsztatach, pod warunkiem zarejestrowania się na te warsztaty na zasadach opisanych w Regulaminie,
   •    materiały kongresowe,
   •    udział w wystawie medycznej,
   •    wyżywienie w dniu 3 czerwca 2022 – lunch i 2 przerwy kawowe,
   •    wyżywienie w dniu 4 czerwca 2022 roku –lunch i przerwa kawowa,
   •    dostęp do wybranych nagrań wykładów (w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2022),
   •    dostęp do wybranych skrótów prezentacji (w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2022),
   •    dostęp do materiałów audio z wybranych wykładów (w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2022), 
   •    certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi.
  2. w przypadku Uczestników Kongresu online opłata OBEJMUJE:

   •    dostęp do wykładów on-line w czasie transmisji na żywo,
   •    dostęp do wybranych nagrań wykładów (w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2022),
   •    dostęp do wybranych skrótów prezentacji (w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2022),
   •    dostęp do materiałów audio z wybranych wykładów (w okresie od 30 czerwca do 31 grudnia 2022) ,
   •    udział w wirtualnej wystawie medycznej,
   •    certyfikat uczestnictwa z punktami edukacyjnymi.

 5. Opłaty można dokonać:
  1. w formie przelewu bankowego (ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o., mBank S.A. 38 1140 1081 0000 2164 4100 1003 z dopiskiem "Kongres" oraz imieniem i nazwiskiem osoby, za którą dokonywana jest wpłata), 
  2. w formie przekazu pocztowego,
  3. płatnością online za pomocą karty płatniczej (obsługiwaną przez firmę Przelewy24) 
   •    Visa Electron
   •    MasterCard
   •    Maestro
   •    MasterCard Electronic
  4.  szybkim przelewem online (obsługiwanym przez firmę Przelewy24)
   Podczas wydarzenia istnieje możliwośćopłacenia uczestnictwa wyłącznie za pomocą karty płatniczej lub przez szybki przelew online.
 6. W przypadku formy płatności przez przelew bankowy lub przekaz pocztowy, Uczestnik zobowiązany jest do dokonania zapłaty w terminie 3 dni od zawarcia Umowy (dokonania rejestracji w systemie rejestracji online), a także do niezwłocznego przesłania potwierdzenia jej dokonania pocztą e-mail na adres kontakt@rodzinni.edu.pl. W przypadku płatności online za pomocą karty płatniczej oraz szybkiego przelewu online (obsługiwanych przez firmę Przelewy24) płatność następuje z chwilą rejestracji. 
 7. W przypadku niewniesienia opłaty lub wniesienia opłaty w niższej wysokości niż wymagana, Uczestnik zostanie wezwany do zapłaty, a w przypadku niedokonania lub nieuzupełnienia opłaty Organizator Kongresu uprawniony będzie, według swojego wyboru, do anulowania zgłoszenia (odstąpienia od umowy) w terminie do 20 maja 2022 lub do dochodzenia zapłaty na zasadach przewidzianych w przepisach prawa. Jeżeli Uczestnik dokonał jakiejkolwiek wpłaty, w przypadku anulowania zgłoszenia zostanie mu ona zwrócona na rachunek bankowy, z którego został wykonany przelew, z potrąceniem kwoty w wysokości 20% wpłaty. W przypadku Konsumentów wszelkie rozliczenia, o których mowa w niniejszym ustępie, zostaną dokonane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa z uwzględnieniem przepisów mających zastosowanie do umów z konsumentami.
 8. Wysokość opłaty ustala się na dzień dokonania jej wpłaty w pełnej wysokości, nie zaś na dzień wypełnienia formularza rejestracyjnego. 
 9. Dane do faktury VAT podane w formularzu podczas rejestracji są ostateczne. Faktura VAT za uczestnictwo zostanie wystawiona zgodnie z podanymi danymi.

V.    Rezygnacja z uczestnictwa w Kongresie, Imprezie Towarzyszącej oraz zmiana podmiotu pokrywającego opłatę 

 1. Uczestnik Kongresu ma prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyny na zasadach opisanych poniżej.
 2. Z uwzględnieniem ust. 3 poniżej, w przypadku oświadczenia o odstąpieniu od Umowy otrzymanego przez Organizatora:
  1. do 2 maja 2022 r., Uczestnik otrzymają zwrot 80% dokonanej opłaty kongresowej,
  2. po 2 maja 2022 r. Uczestnik nie będzie uprawniony do otrzymania zwrotu jakiejkolwiek części opłaty kongresowej. 
   Postanowienia pkt i) oraz pkt ii) nie dotyczą Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej. 
 3. W przypadku Uczestników będących Konsumentami, zawierających Umowę na odległość, przysługuje im, niezależnie od prawa przyznanego w ust. 2 powyżej, prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podania przyczyny. W takim przypadku Umowę uważa się za niezawartą, a opłata wniesiona przez Konsumenta zostanie mu w całości zwrócona. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu, stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku:
  1. Kongresu stacjonarnego - gdy Konsument wziął udział w całości Kongresu. W przypadku, gdy Konsument wziął udział w Kongresie stacjonarnym jedynie w części, zobowiązany jest do zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu udziału w Kongresie, z uwzględnieniem wskazanej w Umowie opłaty kongresowej.
  2. Kongresu online - jeżeli dostęp do treści Kongresu rozpoczął się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 4. Poza prawem do odstąpienia od Umowy, wskazanym w ust. 2 i 3 powyżej, wyłącza się, w zakresie dopuszczalnym przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, możliwość rozwiązania w jakikolwiek sposób Umowy przez  Uczestnika Kongresu.
 5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zostać przesłane w dowolnej  formie, m.in.:
  1. wiadomości e-mail na adres kontakt@rodzinni.edu.pl (e-mail zawierający rezygnację powinien zostać przesłany z adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji),
  2. listownie na adres Organizatora (pod uwagę brana będzie data otrzymania oświadczenia przez Organizatora, powyższe nie dotyczy Konsumentów, w których przypadku liczy się data nadania oświadczenia).
 6. Opłaty będą zwracane:
  1. w przypadku przelewu bankowego i szybkiego przelewu online - na rachunek bankowy, wskazany przez Uczestnika,   
  2. w przypadku karty kredytowej - wyłącznie na kartę użytą podczas płatności. 
 7. W przypadku zmiany podmiotu finansującego udział Uczestnika w Kongresie, tj. zwrotu Uczestnikowi dokonanej opłaty w związku z pokryciem tej opłaty na rzecz Uczestnika przez osobę trzecią, Organizator zwraca Uczestnikowi wniesioną opłatę pomniejszoną o 20%. Zwrot opłaty zostanie dokonany po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Organizatora opłaty za uczestnictwo w Kongresie dokonanej przez osobę trzecią. Postanowienie powyżej nie dotyczy Konsumentów, w stosunku do których rozliczenie zwrotu wpłaconych opłat nastąpi na podstawie ogólnych zasad powszechnie obowiązującego w Polsce prawa.
 8. W celu usunięcia wszelkich wątpliwości Organizator zaznacza, że Regulamin, w tym prawo do odstąpienia od Umowy, nie ma zastosowania do umowy zakwaterowania, którą Uczestnik samodzielnie zawiera z odrębnym podmiotem.

VI.    Warunki nadsyłania abstraktów

 1. Podczas Kongresu zostanie zorganizowany konkurs na najlepsze prezentacje ustne i plakaty. Organizatorem konkursu jest KLR.
 2. Zasady konkursu zostały uregulowane w Regulaminie Medycznych Filipik i Rembrandtów, dostępnym pod adresem www.rodzinni.edu.pl
 3. Prezentacje ustne i plakaty, zgłoszone w formie abstraktów, będą przedmiotem oceny i kwalifikacji Komitetu Naukowego. 
 4. Rozpatrywane będą wyłącznie propozycje prezentacji ustnych lub plakatowych spełniające kryteria przedstawione w Regulaminie Medycznych Filipik i Rembrandtów.

VII. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest:
  ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Garbarskiej 13/3, 31-131 Kraków wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000372884, NIP 6751441883, REGON 121417864, kapitał zakładowy 58.000,00 złotych 
  Dane osobowe przetwarzane są na opisanych poniżej zasadach.
 2. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się pod podanym adresem e-mail: ZIZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – biuro@zizce.edu.pl
 3. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Kongresie. 
 4. Wyrażenie zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 5. Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  1. wzięcia udziału w Kongresie (w tym założenia konta online przez Uczestników online), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; 
  2. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (rozliczenia podatkowe), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; 
  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych osobowych, w szczególności dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  4. marketingu bezpośredniego usług własnych Administratora danych osobowych lub podmiotów trzecich, jednakże tylko w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji odrębnych zgód w tym zakresie (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 6. Dane osobowe Uczestnika będą udostępnione:
  1. podwykonawcom Organizatora na potrzeby realizacji Kongresu, w tym usług podwykonawcy dostarczającego system rejestracji online, służący rejestracji uczestnictwa w Kongresie (Mobile Madness Sp. z o.o., ul. Jana Twardowskiego 3 / 35, 35-302 Rzeszów, KRS 0000709762, REGON 368993527, NIP 813-376-58-46) , Przelewy24 (PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068) w przypadku płatności za jej pośrednictwem, a także obsługi księgowej, prawnej lub informatycznej Organizatora,
  2. w przypadku wyrażenia przez Uczestnika podczas rejestracji stosownych zgód w zakresie marketingu, dane mogą być udostępnione w zależności od zakresu udzielonej zgody innym podmiotom współpracującym z ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, których działalność związana jest z branżą medyczną lub farmaceutyczną.
 7. Dane osobowe przetwarzane:
  1. w celu udziału w Kongresie będą przetwarzane przez czas realizacji Kongresu, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, a także przez okres wymagany przepisami podatkowymi,
  2. w przypadku Uczestników online, którzy założyli konto online, będzie ono aktywne do czasu jego usunięcia przez Uczestnika, jednak nie dłużej, niż rok od zakończenia Kongresu,
  3. w przypadku wyrażenia zgody na działania marketingowe – do czasu jej odwołania,
 8. Uczestnikowi przysługuje, w zakresie i na zasadach określonych w RODO, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Dane osobowe Uczestnika nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

VIII.    Odpowiedzialność

 1. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania Regulaminu Hotelu.
 2. Uczestnicy zobowiązują się do przestrzegania przepisów ppoż. oraz BHP.
 3. Uczestnicy odpowiadają za swoje rzeczy w miejscu Kongresu.
 4. Uczestnicy zobowiązani będą do naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych, określonych przepisami prawa.

IX.    Zmiana zasad organizacji Kongresu

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany zasad organizacji Kongresu w związku z siłą wyższą, (w tym z epidemią COVID-19), w szczególności poprzez przeprowadzenie Kongresu wyłącznie online. 
 2. Organizator zawiadomi Uczestników o zmianie zasad organizacji Kongresu za pośrednictwem poczty e-mail, na adres wskazany podczas rejestracji, a także poprzez umieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej www.rodzinni.edu.pl 
 3. Opłata kongresowa Uczestników stacjonarnych biorących udział w Kongresie on-line zostanie obniżona do wysokości opłaty obowiązującej Uczestników online.

X.    Postanowienia końcowe

 1. W przypadku ewentualnego sporu sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora. W przypadku Konsumentów obowiązują zasady ogólne.
 2. W przypadku ewentualnych pytań lub reklamacji należy skontaktować się z Organizatorem Kongresu pod adresem e-mail: kontakt@rodzinni.edu.pl lub telefonicznie +48 12 422-09-20
 3. W przypadku składania reklamacji należy szczegółowo opisać zastrzeżenia. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu 10 dni roboczych od otrzymania kompletnych informacji niezbędnych do rozpatrzenia sprawy. 
  1. Kopiowanie i rozpowszechnianie jakichkolwiek utworów udostępnionych w ramach Kongresu jest zabronione, o ile nie postanowiono inaczej.
  2. Uczestnicy nie mogą dostarczać w związku z udziałem w Kongresie jakichkolwiek treści bezprawnych. 
  3. W celu wzięcia udziału w Kongresie w wersji online, Uczestnik powinien spełnić następujące wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator: 
   •    komputer lub urządzenie mobilne (np. smartfon, tablet) ze źródłem dźwięku połączone z Internetem, umożliwiający dostęp do Serwisu;
   •    zaktualizowana przeglądarka internetowa (rekomendujemy korzystanie z 4 przeglądarek internetowych: Chrome, Firefox, Edge, Safari) z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies. z wyłączoną wtyczką blokującą reklamy (np. AdBlock). 

Załącznik nr 1 
Wzór formularza odstąpienia od umowy 
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3


Ja, niżej podpisana/y ____________________ niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy uczestnictwa w 20. Jubileuszowym Kongresie Medycyny Rodzinnej.
Informuję, że ww. Umowę zawarłam/ - em w dniu (data dokonania zgłoszenia) _____________________

_________________________
imię i nazwisko, adres, data

podpis 


Załącznik nr 2 
Wzór zgody dla konsumentów na dostęp do treści Kongresu przed upływem 
14-dniowego terminu na odstąpienie od Umowy

ZiZ Centrum Edukacji sp. z o.o.
z siedzibą w Krakowie
31-131 Kraków, ul. Garbarska 13/3


Ja, niżej podpisany ………………………………………………………………………………………
proszę o dostęp do transmisji i/ lub nagrań Kongresu przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy. Tym samym przyjmuje do wiadomości, że od tego momentu nie mogę odstąpić od umowy.

_________________________
imię i nazwisko, adres, data

podpis

Zapraszamy do pobrania aplikacji mobilnej
 • Pobierz na Google Play
 • Pobierz na AppStore