Klauzula RODO KLRwP

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, ul. Muranowska 1, 00-209 Warszawa, NIP 525-20-63-698, REGON 010037981, KRS 0000088917. Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Marta Mróz-Cacko, tel. 502 581 178,  e-mail: klrwp@klrwp.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

  1. przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych,
  2. wysyłkę komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług własnych poprzez mail,
  3. wysyłkę komunikacji marketingowej dotyczącej produktów i usług własnych poprzez sms.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.

Przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, wobec których Stowarzyszenie ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Stowarzyszenie współpracuje w zakresie organizacji konferencji, oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Stowarzyszenia. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora jest organizator konferencji - ZIZ Centrum Edukacji, ul. Garbarska 13/3, 31-131 Kraków, NIP 6751441883, KRS 0000372884.